Publicatie: 2018-05-01
Versie: 1

Deze website is eigendom van NV BEVERNAGE invest.
Alle identificatie- en contactgegevens vindt u terug onder Kantoor Bevernage.

 

Algemeen.

Onze website wordt gebruikt voor algemene informatie. Er kan op deze website algemene informatie gevonden worden over diverse producten en diensten op het gebied van verzekeringen.
Geen enkele informatie op deze website dient echter te worden gezien als aanbod tot verkoop van effecten, noch als beleggingsadvies.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Gelinkte internetsites.

Aan de gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, door NV BEVERNAGE invest niet wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. NV BEVERNAGE invest , noch de directie of werknemers, aanvaarden op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of doorverwezen.
Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat NV BEVERNAGE invest de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats.
NV BEVERNAGE invest aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. NV BEVERNAGE invest behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op elk moment te beëindigen. 
Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn. 

Geen aansprakelijkheid.

Hoewel NV BEVERNAGE invest zich inspant en maatregelen neemt om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten voordoen. NV BEVERNAGE invest wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af , voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of NV BEVERNAGE invest zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van dergelijke schade.
Alle informatie op deze site, met inbegrip van grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, geen inbreuk makend op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid kunnen leiden. 

Geschillen

De dienst- en productinformatie verstrekt via deze website wordt beheerd door de regels van het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze gebruiksvoorwaarden verenigbaar zijn met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.
Als u mocht vinden dat wij ons niet aan de principes van het Privacy Statement hebben gehouden, stelt u ons hiervan op de hoogte door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door NV BEVERNAGE invest worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.